portfolio

Stadio Ostróda

czytaj więcej

Za bezpieczeÅ„stwo pożarowe budynku odpowiada  niezawodny system pożarowy firmy BOSCH. 
Teren monitorowany jest przez system  telewizji cyfrowej Panasonic IP  wraz z gÅ‚owicami szybkoobrotowymi.  
Przez nas wykonana zostaÅ‚a instalacja sieci strukturalnej i telefonicznej zarzÄ…dzanej przez centralÄ™ firmy PLATAN. Odpowiadamy również za realizacjÄ™ projektu nagÅ‚oÅ›nienia caÅ‚ej pÅ‚yty boiska na potrzeby imprez sportowych. 

Cassablanca

czytaj więcej

Do zadaÅ„ firmy RESPECT należaÅ‚o wykonanie systemów Sygnalizacji Pożaru wraz z Systemem oddymiania, wykorzystujÄ…c centralÄ™ BOSCH, system SSWIN  (SATEL) i CCTV (BCS), a także wykonanie sali multimedialnych- konferencyjnych w raz z dystrybucjÄ… sygnałów radiowo-telewizyjnych. Zadanie to nie należaÅ‚o do najÅ‚atwiejszych ze wzglÄ™du na specyfikacjÄ™ obiektu jako zabytek.  

CUP Ostróda

czytaj więcej

Firma Respect odpowiadaÅ‚a za caÅ‚ość prac dotyczÄ…cych instalacji niskoprÄ…dowych, poczynajÄ…c od budowy sieci lokalnej LAN, koÅ„czÄ…c  na  Elektronicznym  Systemie  ObsÅ‚ugi  Klienta  poÅ‚Ä…czonym  z  bramkami  koÅ‚owrotowymi.  DbajÄ…c  o  bezpieczeÅ„stwo użytkowników oraz pracowników obsÅ‚ugi w obiekcie zainstalowano system sygnalizacji alarmu pożaru prod. BOSCH, a także system kontroli dostÄ™pu ACCO prod. SATEL. Zgodnie z zaÅ‚ożeniami projektowymi nasza firma dostarczyÅ‚a i zaprogramowaÅ‚a centralÄ™  telefonicznÄ…  prod.  PLATAN.  Po  caÅ‚ym  budynku  rozsiane  sÄ…  punkty  systemu  nagÅ‚oÅ›nienia,  które  spina  w  caÅ‚ość wzmacniacz systemu PLENA prod. BOSCH. 

Amfiteatr Braniewo

czytaj więcej

Odpowiedzialni byliÅ›my za system monitoringu, bÄ™dÄ…cego częściÄ… monitoringu miejskiego umożliwiajÄ…cego zapewnienie bezpieczeÅ„stwa imprez masowych na amfiteatrze. Dodatkowo wyposażyliÅ›my obiekt w HotSpot WIFI nazwany „ŁaweczkÄ… internetową” , zapewniajÄ…cy odwiedzajÄ…cym dostÄ™p do Internetu 24h na dobÄ™.  

Basen Braniewo

czytaj więcej

Firma Respect odpowiadaÅ‚a za caÅ‚ość prac dotyczÄ…cych instalacji niskoprÄ…dowych, poczynajÄ…c od budowy sieci lokalnej LAN, koÅ„czÄ…c na Elektronicznym Systemie ObsÅ‚ugi Klienta poÅ‚Ä…czonym z bramkami koÅ‚owrotowymi. DbajÄ…c o bezpieczeÅ„stwo użytkowników oraz pracowników obsÅ‚ugi w obiekcie zainstalowano system sygnalizacji alarmu pożaru prod. BOSCH, a także system kontroli dostÄ™pu ACCO prod. SATEL. Zgodnie z zaÅ‚ożeniami projektowymi nasza firma dostarczyÅ‚a i zaprogramowaÅ‚a centralÄ™ telefonicznÄ… prod. PLATAN. Po caÅ‚ym budynku rozsiane sÄ… punkty systemu nagÅ‚oÅ›nienia, które spina w caÅ‚ość wzmacniacz systemu PLENA prod. BOSCH. 

Biblioteka Wojewódzka

czytaj więcej

Podczas remontu Firma Respect wymieniÅ‚a wszystkie instalacje niskoprÄ…dowe. ZostaÅ‚y zaÅ‚ożone przez nas również systemy: monitoringu wizyjnego, Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, Oddymiania i Napowietrzania grawitacyjnego, Sygnalizacji WÅ‚amania i Napadu oraz DźwiÄ™kowy System Ostrzegawczy. 

Ratusz Tolkmicko

czytaj więcej

Firma RESPECT byÅ‚a wykonawcÄ… caÅ‚oÅ›ci instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dodatkowo  w instalacjÄ™ zasilania gwarantowanego dziÄ™ki zasinianiu z zasilacza UPS oraz agregatu prÄ…dotwórczego.   Obiekt   wyposażony zostaÅ‚ w centralny system zarzÄ…dzania VENO, integrujÄ…cy systemy SSWiN (DSC), CCTV (NOVUS),  SAP (POLON-ALFA) oraz KD (KaDe).   

Osiedle Wawel

czytaj więcej

Budynek ten  zabezpieczyliÅ›my Systemem sygnalizacji pożarowej firmy BOSCH, jednoczeÅ›nie integrujÄ…c go z systemami oddymiania  klatek  schodowych  oraz  garaży.  Dodatkowo  obszar  osiedla  chroniony  jest  przez  system  monitoringu  wizyjnego  firmy  Introx. 

Pałac Pacółtowo

czytaj więcej

W obiekcie zainstalowano systemy dbajÄ…ce o bezpieczeÅ„stwo goÅ›ci i obsÅ‚ugi, tj. system sygnalizacji alarmu pożaru prod. COOPER oraz system sygnalizacji wÅ‚amania i napadu prod. SATEL. Ulożona zostaÅ‚a sieć strukturalna obsÅ‚ugujÄ…ca szerokopasmowy internet oraz instalacjÄ™ telefonicznÄ… z centralÄ… prod. PLATAN. W Oficynie zamontowano również telewizjÄ™ dozorowÄ… system skÅ‚ada siÄ™ z urzÄ…dzeÅ„.

Dukat

czytaj więcej

Dukat

Kręgielnia Skybowling

czytaj więcej

Kręgielnia Skybowling

Nowowiejskiego 9

czytaj więcej

Firma RESPECT wykonaÅ‚a caÅ‚ość robót elektrycznych oraz niskoprÄ…dowych. Zainstalowano oÅ›wietlenie, w tym także iluminacjÄ™ elewacji. W budynku dziaÅ‚a sieć strukturalna o najwyższych parametrach zbudowana na urzÄ…dzeniach moduÅ‚owych umożliwiajÄ…cych szybkÄ… adaptacjÄ™ pomieszczeÅ„ SCHRACK kat. 7 okablowanie miedziane oraz Å›wiatÅ‚owodowe. 

Warmia Towers

czytaj więcej

Naszym zadaniem byÅ‚o caÅ‚oÅ›ciowe wykonanie instalacji teletechnicznych oraz Instalacji Systemu Sygnalizacji Automatycznej Pożaru SAP  w oparciu o system firmy POLON ALFA wraz z i Systemu Oddymiania klatek schodowych. 

Urząd Powiatowy Ostróda

czytaj więcej

Firma RESPECT zajęła siÄ™ infrastrukturÄ… teletechnicznÄ… budynku.  Podstawowych zadaÅ„ należaÅ‚o wyposażenie obiektu w sieć strukturalnÄ…, system zabezpieczeÅ„ SAP oraz SSWiN, oraz 
dodatkowo system monitoringu wizyjnego. Dodatkowo stworzyliÅ›my system  szlabanów w z 
kontrolÄ… przejazdu oraz automatyczny system  rejestracji czasu pracy.  

WNT UWM

czytaj więcej

Firma Respect odpowiadaÅ‚a za instalacje elektryczne i teletechniczne. WykonaliÅ›my instalacje zasilajÄ…ce oraz oÅ›wietlenie wszystkich biur, pracowni oraz warsztatów.  Do zabezpieczenia budynku wykorzystaliÅ›my system pożarowy firmy Bosch, centralÄ™ SSWiN ARITECH ,oraz system monitoringu wizyjnego UTC . 

Akwakultura UWM

czytaj więcej

Firma RESPECT wykonaÅ‚a system okablowania strukturalnego sieci komputerowych i instalacji telefonicznych oraz system domofonowy. Do zadaÅ„ należaÅ‚o również wykonanie systemów bezpieczeÅ„stwa, tj. instalacji sygnalizacji wÅ‚amania i napadu prod. SATEL, systemu domofonowego z kontrolÄ… dostÄ™pu prod. MIWI-URMET, systemu telewizji dozorowej prod. BOSCH/SAMSUNG  oraz  systemu  sygnalizacji  alarmu  pożaru.

Browar Warmiński

czytaj więcej

Browar Warmiński

Urząd Miasta Olsztyn ul. Wyzwolenia

czytaj więcej

Do zakresu prac na tym obiekcie należaÅ‚o wykonanie sieci strukturalnej, w tym sieci bezprzewodowej WIFI dla caÅ‚ego budynku. System telefonii  dziaÅ‚a  na  zasadzie  bezprzewodowego  standardu  DECT  dziÄ™ki urzÄ…dzeniom KIRK firmy POLYCOM—w tamtym okresie byÅ‚a to jedna z pierwszych tego typu instalacji w regionie.

Tęczowy Las

czytaj więcej

W budynkach numer 5 i 6 nasza Firma w caÅ‚oÅ›ci wykonaÅ‚a instalacje elektryczne oraz Systemy Alarmu Pożarowego, Oddymiania i Detekcji Gazu. ZostaÅ‚a również wykonana budowa lokalnej sieci LAN. 

Osiedle Leśna

czytaj więcej

Osiedle Leśna