SPARK CONTROL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

Innowacyjny, modułowy system monitorowania procesu produkcyjnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Nr projektu: RPWM.01.02.01-28-0004/18 


Cele projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie badań i prac rozwojowych w zakresie budowy systemu informatycznego (software) wraz z urządzeniami (hardware), umożliwiającego monitorowanie pracy pracowników w różnych warunkach.

Planowane efekty:
W ramach projektu ma powstać system, który będzie automatycznie analizować procesy produkcyjne, w tym monitorować pracę obsługi. Technologia ma pozwalać automatycznie, bez dodatkowych czynności wykonywanych przez człowieka, analizować wydajność i poprawność procesów produkcyjnych.

Wartość projektu ogółem: 1 054 314,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 843 030,00 zł

 

RPWM.01.02.01-28-0004/18