Projekty

Innowacyjny, modułowy system monitorowania procesu produkcyjnego

RPWM.01.02.01-28-0004/18

czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Inowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw